Trở lên trên

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 2: Chính Biên -…

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 2: Chính Biên -… cùng là những hàng giúp mệnh, các người giúp sức, phong thanh khí tập, người hay người dở, điều tốt điều xấu, cũng không việc gì là không có sự thực. Thể cách làm ra liệt truyện, do đây mà tỏ ra, thực không thể thiếu được. Nhà nước ta, nhận mệnh yêu mến của trời, nên cơ đồ ở cõi Nam. Thánh thần..

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 2: Chính Biên -…

cùng là những hàng giúp mệnh, các người giúp sức, phong thanh khí tập, người hay người dở, điều tốt điều xấu, cũng không việc gì là không có sự thực. Thể cách làm ra liệt truyện, do đây mà tỏ ra, thực không thể thiếu được. Nhà nước ta, nhận mệnh yêu mến của trời, nên cơ đồ ở cõi Nam. Thánh thần..
Book rating: 5.3 based on 3 ratings

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 2: Chính Biên -…

5.3
3 lượt đánh giá

Lượt xem:
 953 /34 mục
Tình trạng:
 Đủ bộ
Cập nhật:
 17/01/2014
Thể loại:
Tác giả:

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 2: Chính Biên -…cùng là những hàng giúp mệnh, các người giúp sức, phong thanh khí tập, người hay người dở, điều tốt điều xấu, cũng không việc gì là không có sự thực. Thể cách làm ra liệt truyện, do đây mà tỏ ra, thực không thể thiếu được. Nhà nước ta, nhận mệnh yêu mến của trời, nên cơ đồ ở cõi Nam. Thánh thần truyền nối, hơn hai trăm năm, sách Thực lục tiền biên, sáng để muôn thuở. Kính nghĩ, Thế tổ Cao Hoàng đế, ứng mệnh trời thuận lòng người; dẹp yên rối loạn, trở lại đạo chính, thần hóa sánh với đất trời; công tốt đầy khắp vũ trụ. Đã từng phụng chỉ làm sách "Chính biên đệ nhất kỷ", duy khi ấy, bên trong việc sửa sang, bên ngoài làm chính trị, quy mô xa rộng, bút của sử thần, không thể chép xiết. Bọn thần phụng chỉ tra cứu suốt từ năm Minh Mệnh thứ 2 (1821) đặt ra Sử quán, chọn sai nho thần, biên chép lâu năm. Đến buổi đầu năm Thiệu Trị kính vâng sắc chỉ chuẩn cho sửa lại làm Liệt truyện, để đủ làm quan chiêm của một triều đại và để bảo rõ điển chương đến muôn đời sau. Tới năm Tự Đức thứ 5 (1852) bộ "Tiền biên liệt truyện" làm xong; phụng chỉ kế tiếp, làm bộ "Đệ nhất kỷ chính biên liệt truyện", các viên ở Sử quán lúc ấy, tham bổ khảo xét đính chính, chia từng mục, biên thành từng loại. Đầu là các truyện của Hậu phi; thứ là Hoàng tử, Công chúa; thứ nữa là các bề tôi; thứ nữa là người có hạnh có nghĩa, và các liệt nữ; cuối rốt chép phụ thêm các truyện về bọn tiếm thiết và việc nước ngoài, gồm có 8 mục, cộng 33 quyển, nhan đề là "Chính biên liệt truyện sơ tập". Trong đó tìm lấy nguyên nhân từ trước cốt yếu về sau, việc xét đúng, văn rõ ràng, thực đáng làm gương để khảo xét nhân lúc nhiều việc chưa kịp đem khắc ra ban hành, bản thảo vẫn để ở Lan Đài (2) không ai được thấy sự bí mật của bộ sách ấy.